REDNI LETNI OBČNI ZBOR

V A B I L O

Na osnovi določil statuta Prostovoljnega gasilskega društva Javorje upravni odbor sklicuje

REDNI LETNI OBČNI ZBOR PGD JAVORJE,

ki bo v soboto, 10.02.2018 ob 19:00 uri

v prostorih gasilskega doma v Javorjah.

Predlog dnevnega reda:

 1. Pozdrav prisotnih
 2. Izvolitev delovnega predsedstva
 3. Izvolitev organov občnega zbora
 4. Poročila o delu društva v preteklem letu (predsednik, poveljnik, blagajnik, komisija za mladino, komisija za članice)
 5. Poročilo nadzornega odbora
 6. Poročilo verifikacijske komisije
 7. Razprava na poročila in sprejem poročil
 8. Razrešnica dosedanjih organov PGD
 9. Volitve novih organov PGD
 10. Program dela za leto 2018 in finančni plan
 11. Izvolitev delegatov za skupščino GZ Škofja Loka
 12. Podelitev priznaj in odlikovanj
 13. Zaključek občnega zbora

 

Udeležba na občnem zboru potrjuje Vašo pripadnost gasilstvu ter skrb za skupne vrednote in varnost krajanov, občanov – državljanov. 

Na pomoč!

Predsednik PGD:

Igor ALIČ, l.r.

 

Občni zbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov. Če občni zbor ni sklepčen, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je občni zbor sklepčen, če se ugotovi, da so bili vabljeni vsi člani in je prisotnih najmanj 15 članov PGD.